Ano ang Islam- mula sa isang leaflet

In FAQ's

May makikita ba tayong paliwanag sa kahanga-hangang sandaigdigan?  Mayroon bang kapani  paniwalang  kahulugan ang  lihim ng buhay?  Batid ba natin  na walang  pamilya  na mahusay  ang pamumuhay  kung   walang  responsableng    pinuno;      walang lungsod   na  mananatiling   maunlad  kung   walang   matatag   na pamamahala;     walang   bansang   mamamalagi   kung    walang pamunuan.  Batid din natin na walang bagay  na nabubuhay  ng sarili  nito  lamang.    Alam   din  natin  na  ang  sandaigdigan  ay nananatili  at  gumagalaw sa  pinakamaayos na paraan,   at  ito’y patuloy    na    namamalagi    nang     napakahabang    panahon. Masasabi  ba  natin  na  ang  lahat  ng  ito  ay  hindi  sinasadya? Maidadahilan  ba  natin  na  ang  pananatili  ng  tao  at  ng  buong sandaigdigan ay nagkataon  lamang?

 

Ang    tao    ay   maliit    na    bahagi   lamang    sa    kabuuan    ng sandaigdigan.   Kung ang tao ay nagpaplano at kanyang pinahahalagahan ang kabutihan ng pagpaplano, samakatuwid, ang   sarili   niyang     buhay    at   pamamalagi  ay  batay  din   sa nakaplanong patakaran. Ito ay nangangahulugan na may isang Kalooban na nagpaplano sa ating pananatili, at may isang Pambihirang Kapangyarihan na lumikha ng mga bagay at pinamamalagi  silang kumikilos   ng  mahusay.

Dito  sa daigdig,   tiyak na may  isang  Kahanga-hanggang Lakas na kumikilos  upang mapanatiling maayos  ang  lahat  ng  bagay. Sa  kagandahan  ng   kalikasan,  tiyak  na  may  isang  Dakilang Lumikha  na  lumalalang  sa  pinakamagandang sining  at tumutustos  sa  lahat  ng  bagay  na may  natatanging  layunin  sa buhay.

Ang mga taong taos-pusong naka-uunawa ay kumikilala sa Lumikhang ito at tinatawag Siyang Allah (Diyos).  Hindi Sya tao sapagkat  ang  tao  ay  hindi  kayang   makalikha  ng  ibang  tao. Hindi Sya idolo,   ni  hindi Sya istatwa sapagka’t isa man sa mga ito  ay hindi  malilikha ang sarili o ang  ano  pa man.   Siya ay iba sa lahat ng mga ito.  Siya ang  Lumikha at tagapanustos sa lahat ng  mga  ito.    Ang   lumikha      ng  anumang  bagay ay  tiyak  na kakaiba at nakahihigit sa mga bagay na kanyang nilikha.

Maraming  paraan  upang  makilala  natin  ang  Allah (Diyos),   at maraming  bagay   na  masasabi tungkol  sa  kanya.    Ang   mga kahanga-hanga at kagila gilalas na bagay  sa mundo ay tulad ng bukas na aklat na kung  saan  mabababasa ang tungkol sa Allah. Bukod  dito,  ang Allah ang tumutulong  sa atin  na makilala Sya sa  pamamagitan  ng  maraming  Propeta  at  mga   Pahayag   na kanyang ipinadala sa tao.  Ang  mga Propeta at mga Pahayag  na kanyang ipinadala   sa tao.   Ang  mga Propeta at pahayag  na ito ay nagtuturo  ng  lahat    na  dapat  nating  malaman tungkol  sa kanya.

Ang  lubusang pagtanggap sa mga aral at patnubay ng Allah na ipinahayag  kay Propeta  Muhammad  (saws)   ay siyang kabuuan ng relihiyong  Islam.  Sa Islam,   ipinag uutos ang paniniwala sa kaisahan at kapangyarihan  ng  Allah  na  nagbibigay sa  tao  ng kaalaman sa kahulugan ng sandaigdigan  at sa kanyang  bahagi dito.   Ang  paniniwalang  ito  ay nagbibigay  sa kanya  ng laya  sa lahat ng pangamba at pamahiin sa pamamagitan ng laging paggunita sa Makapang yarihang Allah at ang tungkulin ng mga tao sa kanya.  Ang  pananampalatayang ito ay dapat na ipakita at isagawa.   Ang  paniniwala ay  hindi  sapat.   Ang  paniniwala sa isang Diyos (Allah)   ay nangangailangan ng pagtanaw sa sangkatauhan bilang isang  pamilya  sa ilalim  ng kapangyarihan ng Allah,  ang Lumikha at Tagapanustos ng lahat.   Labis na tinatanggihan ng Islam ang  kuro-kuro na may  natatanging tao, Ang   paniniwal  sa  Allah  at  paggawa  ng  mabuti  ang  tanging landas      patungo     sa      langit.  Kaya      ang      tuwirang pakikipag-ugnayan  sa     Allah    ay  naisasagawa  na  hindi  na kailangan pa ang tagapamagitan.

 

Ang  islam  ay  hindi  bagong relihiyon.  Ito rin  ang  mensahe at patnubay na ipinahayag  ng Allah sa lahat ng mga Propeta.  Ang ilan sa  kanila   ay  sina   Adam,  Noah, Abraham, Ismail,  David, Moses at  Hesus  (as). Ngunit  ang  mensahe na ipinahayag kay Propeta  kay   Muhammad  ay  Islam  sa  malawak  ,        ganap   at pangwakas na anyo.  Ang Qur’an   ang  huling  pahayag ng Allah at ito ang saligang pinagkukunan ng aral at batas lslamiko.  Ang Qur’an ay nagbibigay ng batayan sa lahat ng bagay: pananampalataya, kagan-dahang-asal, kasaysayan     ng sangkatauhan, pagsamba, kaalaman,  karunungan, ugnayan ng tao  at Diyos,   at ugnayang   pangkapwa-tao.   Sa   malawakang pagtuturo   nito      ay   naitatayo   ang   matatag   na   paraan   sa panlipunang   katarungan,   karununungang pangkabuhayan, pama-halaan, batasan,  hurisprudensya,  at batas sa pakikipag ugnayang pandaigdigan.  Ang “Hadith” ay nagpapaliwanag at nagbibigay   ng detalye sa mga talata ng Banal na Qur’an.

 

 

Mga Pangunahing  Paniniwala Sa Islam

 

Ang tunay at matapat na muslim  ay naniniwala sa mga sumusunod na pangunahing  saligan ng pananampalataya.

 • Siya ay  naniniwala sa    iisang  Diyos  (Allah),   ang  kataas• taasan       at  Walang   Haanggan,     Ang         Makapangyarihan, Mahabagin, At Madamayin,  ang  Lumilikha at Tagapanustos.
 • Siya naniniwala  sa  lahat  ng  Propeta  ng  Allah  nang  walang pagtatangi-tangi.  Bawat lahi ay nagkaroon ng Tagapagbabala o Propeta mula sa Diyos.  Sila ay pinili ng Allah upang  turuan ang sangkatauhan at upang ipahayag ang  Banal  na mensahe.  Ang banal   na   Qur’an   ay   nag    sasaad    ng    mga    pangalan   ng dalawampu’t  limang      Si Propeta Muhammad (saws) ang  panghuling Propeta.
 • Ang Muslim ay naniniwala sa mga kasulatan at pahayag ng Allah.  Ito  ang  mga   patnubay  na  tinanggap  ng  mga   Propeta upang   ipakita  sa  sangkatauhan  ang  tamang  landas tungo sa Allah.  Ang banal na Qur’an ay may natatanging pagbanggit sa mga kasulatan nina Abraham, Moses, David,  Hesus (as).  Bago ipinahayag  kay   Propeta    Muhammad  (saws)    ang   Banal  na Qur’an, marami sa mga naunang kasulatan at Pahayag    ang nangawala na o  binago ng      Ang tanging tunay at buong mensahe ng Allah na nanatili  ngayon  ay ang Banal na Qur’an.
 • Ang Muslim  ay naniniwal  sa mga Anghel ng Allah. Sila ay mga  ispirituwal  at  mga  kahanga-hangang  nilikha  na  likas  na hindi  nangangailangan  ng  pagkain, inumin, o tulog.   lniuukol nila ang  kanilang panahon sa pagsamba sa Allah. Sila ay mga mararangal   na   tagapag   lingkod   na   may    kanya-kanyang tungkulin.  Sila ay nangungusap lamang  pagkatapos magsalita ng  Allah,   at  kumikilos  lamang  bilang tanging  pagsunod  sa kanyang iniuutos.
 • Ang Muslim   ay   naniniwala   sa   araw  ng   Darating ang  araw na ang  mundong ito ay magwawakas.  Ang mga  patay  ay  ibabangon  upang   humarap  sa  makatarungang paglilitis.   Ang    mga      taong    may  magagandang   talaan    ay mabibigyan ng masaganang  gantimpala at sila’y sasalubungin sa  Kalangitan ng Allah.   At ang  mga  taong  may masasamang talaan ay mapaparusahan at itatapon  sa impyerno.
 • Ang Muslim   ay   naniniwala   sa  Tadhana   mabuti   man   o masama       Ang   Allah  ay   nagbibigay  sukat  at  pasiya   sa tadhana ng  lahat na  nilikha ayon sa  kanyang  kaalaman at sa kanyang   walang   hanggang   karunungan.   Ang    Muslim   ay naniniwala sa kapangyarihan  ng Allah na magplano at isagawa ang  Kanyang nais. Ang  kanyang Kaalaman at kapangyaaarihan ay nananatiling umiiral sa lahat ng kanyang nilikha sa lahat ng sandali.  Siya ay maalam  at maawain,  at ano man ang  kanyang naisin ay may makahulugang layunin.  Kung  ito ay mailagay sa ating mga isip at puso,    tatanggapin natin nang buong pananampalataya ang lahat ng kanyang loobin kahit ito ay hindi natin  maunawaan nang  ganap.

 

 

Ang  Limang  Haligi  Ng Islam

 

Sa Islam,  ang  pananampalataya na walang  pagganap at kulang sa paggawa  ay walang  buhay.  Ang  pananampalataya ay likas na sensitibo at maaring maging napakamabisa. Ngunit sa sandaling mawalan  ng kaukulang pagganap o hindi nagagampanan, ito ay madaling mawalan  ng sigla at kakayahayang mangganyak.

Ang mga sumusunod ay limang  haligi  ng Islam:

 • SHAHADATAIN:

(Ang pagsaksi sa kaisahan ng Allah at pagkapropeta ni Muhammad)

Ang  pagsumpa na walang  dapat sambahin maliban sa Allah, At si Propeta Muhammad (saws) ay kanyang Propeta sa lahat ng sangkatauhan hanggang sa araw ng Paghuhukom.   Ang pagkapropeta  ni  Muhammad  ay nagbibigay  tungkulin sa  lahat ng  muslim na sundin ang  kanyang ulirang pamumuhay bilang huwaran.

 

 • salah:

(Ang   Pagdarasal)

Ang  pagdarasal ay isinasagawa limang ulit sa isang araw bilang tungkulin sa   Allah.   Pinatitibay nito ang  pananampalataya sa Allah  at  nagbibigay  ito  ng  inspirasyon  upang   magkaroon  ng mataas na  moralidad.  Pinadadalisay  nito ang  puso  at  iniiwas ang tao sa tukso ng kasamaan. Ang  mga Salah  at mga takdang oras ng mga ito:

 

 

 

:::  Salatul  Fajr ::: (pagdarasal  sa madaling araw)

:::  Salatul  Duhr ::: (pagdarasal  sa tanghali)

:::  Salatul Asr ::: (pagdarasal sa hapon)

::: Salatul  Magrib  ::: (pagdarasal  sa takipsilim)

::: Salatul  lsha  ::: (pagdarasal sa gabi)

 

 • Zakah

(Ang  nagpapadalisay na limos)

Ang    literal   na   kahulugan   ng   Zakah    ay   kadalisyan.     Ang teknikong  kahulugan  nito  ay ang  paglalaan  ng taunang halaga sa   ano   mang   uri   ng   kayamanan  upang    ipamigay  sa  mga nararapat makinabang. Ngunit ang  pangrelihiyon  at  ispirituwal na kahulugan ng Zakah ay  higit na malalim at masigla. Ito ay makatao at may panlipunang  kahalagahan.

 

 • sawm:

(Ang   Pag-aayuno)

Sa buwan  ng Ramadan,  Simula sa bukang liwayway   hanggang sa takipsilim,  ang  mga  muslim ay umiiwas  sa pagkain, inumin at pakikipagtalik sa  asawa.  Gayon  din sila  ay  pangkaraniwan nang  umiiwas sa  mga  masasamang  layunin  at pagnanasa sa lahat  ng buwan  ng taon  lalung-lalo  na sa buwan  ng  Ramadan. Ito ay nagtuturo ng  pagmamahal, pagkamatapat at pagsamba. Nagdudulot ito ng matatag na pagmamahal sa kapwa, pagkamatiisin, pagkamatulungin at katatagan  ng loob.

 

 • Hajj:

(Ang Paglalakbay sa Makkah)

Ito ay dapat maisagawa minsan sa tanang buhay ng sinumang Muslim na kayang tustusan ang  paglalakbay at nasa  mabuting kalusugan. Ito ang  pinakamalaking taunang pagtitipon na kung saan  ang  mga  Muslim  ay  nagkikita-kita  upang   magkakilala at pag-aralan  at itaguyod  ang  kapakanan  ng  lahat.  Ito ay isang pagpapatunay sa pangkahalatan  ng Islam at sa pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay ng mga Muslim.

 

 

You may also read!

Bulaklak ng Bayang Pilipinas

Download >>Bulaklak ng Bayang Pilipinas-NEW

Read More...

Mobile Sliding Menu