Sino ang Muslim?

In FAQ's

Sino ang Muslim?

بسم الله الرحمن الرحيم 

Ang bawat sangol na pinapanganak ay Muslim, ito ang tinatawag na Fitra. Nagiging Kristiano o Hudyo  man ito ayon sa relihiyon ng kanyang mga magulang. Ang bawat sangol na pinapanganak ay nanatili ito sa kanyang kalikasang naniniwala o sumasamba sa nag-iisang Allah (Diyos) at mayroong siyang likas na pagnanais na sambahin lamang Siya. Kapag hinayaan mo lamang ang batang itong lumaki at hindi mahahaluan ang kalikasan o natural nitong pagkilala sa Diyos, katotohanan, siya ay sasamba lamang sa nag-iisang Allah (Diyos) ng kusa.

Ito po ang tinatawag na Fitrah. Subalit, ang lahat ng bata ay naaapektuhan ng mga bagay sa kanilang paligid.

Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na ang Allah ay nagsabi:
“Nilikha Ko ang Aking mga tagapaglingkod sa tamang Deen subalit sila’y niligaw ng Demonyo”.

Si Propeta Muhammad (sallalaho ‘alayhi wa salam) ay nagwika rin:

“Ang lahat ng sangol ay isinilang sa kalagayan ng “Fitrah”ngunit ang kanilang mga magulang ay ginawa silang Hudyo, Kristiano, o Zoroastriano, katulad ng hayop na nagsilang ng karaniwang supling, nakakita na ba kayo ng anuman na isinilang ng putol-putol” (Bukhari at Muslim)

At pagkatapos ay kanyang binigkas ang ayaah sa Qur’an:

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون
Na kung kaya, ituon mo, O Muhammad, ang iyong mukha, ikaw at ang sinumang susunod sa iyo at manatili ka sa ‘Deen’ na siyang ipinag-utos na batas ng Allâh sa iyo, na ito ay ang Islâm. Na ito ang ‘Fitrah’ o likas na pagkakalikha ng Allâh sa sangkatauhan, na kung kaya, ang pananatili ninyo at paghawak ninyo rito ay siyang tunay na pananatili sa likas na nilikha ng Allâh na paniniwala na bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya.
[Sûrah Ar-Rûm 30:30]

Subalit, dahil nga wala pang kakayahan magsalita ang batang sanggol na ito, at ang kanyang mga magulang ay kristiano, walang kalaban laban itong mabibinyagan. Dito, isasaksak na sa kanya ang mga doktrinang siya ay pinanganak na may bahid ng kasalanan dahil sa “namanang kasalanan” o tinatawag na “original sin” at mayroon isang tao subalit Diyos din na nagkatawang tao at anak anak din ng Diyos  ang kailangan mamatay para tubusin ang mga kasalanan.

At pagkatapos ng binyagang ito, ihahayag na ng pari na ang batang sangol na ito ay isa ng “Kristiano” . Mga ilang minutong nagdaan bago pa man mabinyagan ang batang ito, ano ba ang tawag sa kanya?

Ang pananampalatayang sinusunod ng bata sa gayong panahon ay isa lamang kaugaliang kinagisnan at kinalakihan at ang Allah ay hindi nagbibigay ng pananagutan o kaparusahan sa ganitong pagkakataon.

Sa buong buhay ng tao mula sa kanyang kabataan hanggang sa panahon ng kanyang kamatayan, may mga tanda o mga pahiwatig na ibinibigay sa kanya hanggang maging maliwanag na mayroon lamang nag-iisang tunay Diyos, ang Allah. Kung ang tao ay tapat sa kanyang sarili, itakwil ang mga huwad na diyos at hanapin ang Allah, ang landas ay magiging magaan sa kanya.

Subalit kung siya ay magpatuloy na itakwil ang mga tanda mula sa Diyos at magpatuloy na sumamba sa nilalang, ay lalong higit na mahirap upang siya ay makawala sa maling pananampalataya.

Ang tao ay binigyan ng sapat na talino upang makilala ang tunay at nag-iisang Allah. May mga taong nagiging sinungaling sa kanilang mga sarili na pilit pinapaniwala ang sarili sa huwad na relihiyon kahit siya mismo ay naguguluhan at hindi kayang unawain ng sarili niyang talino at konsensiya.

Pag naririnig ng karamihan ang salitang Muslim, ang pinakaunang pumapasok sa isip ng nila ay mga taga mindanao, terrorista, traydor, matatapang at iba pa.

Ang salitang MUSLIM ay wikang arabik na ang ibig sabihin ay sumusuko, nagpapasakop o sumusunod sa kalooban ng dakilang Lumikha-ang Allah.
* ang Islam ay ang pagsunod,pagpapasakop sa kalooban ng Allah, ang taong gumagawa nito o ang taong sumusuko at sumusunod sa kalooban ng Tagapaglikha (Allah) ay tinatawag na MUSLIM.

Ang lahat ng bagay na nanatili at gumagalaw ayon sa pagka desenyo sa kanila ay tinatawag ding MUSLIM.

Halimbawa ang araw ay sumisibol sa silangan at lumulubog sa kanluran. Hanggat ang araw na ito ay nananatili sa anyo, galaw at desenyong itinalaga sa kanya sya ay tinatawag na MUSLIM.
Dahil sa kanyang pagsunod sa kung ano ang itinalaga sa kanya ng Allah.

Halimbawa rin ay ang puno ng mangga. Hangat ang punong mangga ay namumunga ng bungang mangga siya ay tinatawag na MUSLIM.

Ang lahat ng nilikha ni Allah na nakikita natin sa ating kapaligiran ay mga MUSLIM.
Sila ay nananatili at sumusunod ayon sa desenyo ng pagkalikha sa kanila.

 

Ang mga Propeta at mga Sugo ay mga Muslim:

Naitanong mo na rin marahil sa isip mo minsan kung ano ba ang Relihiyon ng mga propetang pinadala ng Diyos?

Halimbawa nalang, si Propeta Abraham, Moses ba ay mga kristiano?
Dahil sa hindi nila inabot si Kristo, panu mo silang tatawaging Kristiano?

ما كان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من المشركين

 “Si Abraham ay hindi Hudyo o Kristiano, bagkus isang matuwid na Muslim (sumusuko sa kalooban ng Allah).” (surah Al-Imran 3:67)

Kaya naman sa bibliya, wala kang mababasang talata ng kung saan sinasabing si Abraham, Moses at iba  pang mga sugo o kanilang lahi na ang kanilang panununtunan o relihiyon ay Hudaismo, ni wala ka ring mababasa sa bibliya na ang relihiyon ay ng mga tagasunod ni Kristo ay Kristianismo. Sa katunayan, hindi niya pangalan ang Kristo, ni hindi rin Hesus. Ang pangalang Kristo ay hango sa salitang Griyego (Greek) na “Christos” na ang ibig sabihin ay PINAHIRAN (Anointed). Kaya ang Kristo ay saling sa Griyego batay sa Hebreo na “Messiah”. Ang pangalang “Hesus”  naman ay isang salitang Latin ng pangalang Hebreo na Esau.

Tungkol naman sa kanyang relihiyon, katulad din ng mga nauna sa kanyang mga sugo at mga propeta, inanyayahan niya ang lahi ni Israel na isuko ang kanilang sarili sa kalooban ng Allah (ibig sabihin nito ay Islam), at siya ay nagbigay babala sa kanila na lumayo sa mga huwad na diyos na likhang-isip ng tao.

Kaya naman mababasa mo sa Bagong tipan ang turo ni Hesus sa kanyang mga tagasunod ang magdasal ng ganito:

“Sundin ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit.”

Si Abraham ay sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah!
Si Moses ay sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah!
Si David ay sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah!
Si Solomon ay sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah!
Si Hesus ay sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah!
Si Muhammad ay sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah!
Ang sumusunod at sumusuko sa kalooban ng Allah ay Muslim!
Kanya naman lahat ng mga propeta ng Diyos ay mga Muslim!

Dahil ang pagsunod at pagsuko sa kalooban ng Allah ay pagiging Muslim!

Ang salitang Muslim ay terminong arabik na ang ibig sabihin ay ang pagsunod at pagsuko sa kalooban ng Allah!

 

Papaano ba nagiging isang Muslim ang tao?

 Kapag ang isang tao ay sumamba na sa nag-iisang Allah at iniwan na niya ang lahat ng uri ng pagtatambal, sya ay nagiging isang Muslim. Ito ang diwa ng pagsunod, pagpapasakop o pagtalima sa kalooban ng Diyos. At ito rin ang pinaka dalang mensahe ng lahat ng mga propeta at sugo ng Allah at siya ring dahilan kung bakit ang tao ay nilikha.

وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون

At hindi ko nilikha ang ‘Jinn’ at ang tao, at sa pagkapadala ng lahat ng mga Sugo kundi sa napakataas na uri ng layunin, na ito ay sambahin lamang Ako nang bukod-tangi at wala nang iba pa.
[Sûrah Adh-Dhâriyât 51:56]

You may also read!

Bulaklak ng Bayang Pilipinas

Download >>Bulaklak ng Bayang Pilipinas-NEW

Read More...

Mobile Sliding Menu