Category: FAQ’s

Ano ang Islam- mula sa isang leaflet

May makikita ba tayong paliwanag sa kahanga-hangang sandaigdigan?  Mayroon bang kapani  paniwalang  kahulugan ang  lihim ng buhay?  Batid ba

Mayroon nga bang Dios?

Mayroon bang Diyos? Mayroong mga makatuwiran na dahilan para maniwala sa Diyos. Ang Kaayusan  ng Sanlibutan– lsipin mo na

Ano ang katayuan ni Jesus sa Islam?

Ang lahat ng papuri ay para sa Allah lamang, at ang kapayapaan at mapasa huling Propeta Muhammad (SAS). Noong

Ano ang sinasabi ng Islam ukol sa Terorismo?

Ang Islam, ang relihiyon ng awa at pagmamahal, kailanman ay hindi magagawang pahintulutan ang terorismo. Sa Qur’an, sinabi ng

Si Hesus ay “salita” ni Allah at “Espiritu” mula kay Allah

Tanong: Hindi baga sinabi sa inyong Quran na si Hesus ay kalimatullah -“Ang salita ni Allah (swt)”, at Rahullah-

Ang Pagpapatawad Ng Allah Sa Sinadyang Kasalanan At Hindi Sinadya

Itinala ni Bro. Abdullah Tabing Tanong: Kapwa ba napapatawad ng Allah ang kasalanang sadya at hindi sinasadya at ano

May mga nagsasabi na ang inyong Qur’an ay kinopya sa bibliya, totoo ba ito?

Ito po ay napakalayo sa katotohanan sapagkat, una, si Propeta Muhammad (Sumakanya Nawa ang Kapayapaan) ay hindi nakapag-aral, hindi

Bakit ipinagbabawal ang baboy sa Islam?

Bakit ipinagbabawal ang baboy sa Islam, kaya nga ito nilikha para pakinabangan ng tao. Sa Islam, ang mga bagay

Terorismo?

Higit lalo sa nakalipas na dalawanpung taon, ang konsepto ng “Islamic terror” o karahasan mula umano sa pananampalatayang Islam

Sino ang Allah?

Paano natin makikilala ang Tunay na Diyos?   Ang Tunay na Diyos ay Nag-iisa at wala Siyang katambal, hindi

Mobile Sliding Menu